První testování odolnosti říčního systému AIS v ČR

AIS receiver

Ve spolupráci s ŘVC ČR (Ředitelství vodní cesty ČR) zrealizoval tým GCE zcela jedinečný měřící experiment, který měl za cíl otestovat odolnost systému AIS (Automatic Identification System), tedy systém automatické identifikace instalovaný na plavidlech. Bez polohové informace, jejíž zdrojem je v případě této technologie GNSS, se snižuje bezpečnost nákladní i veřejné osobní plavby, snižuje se efektivita proplavovacích cyklů v plavebních komorách a řídícím střediskům jsou znesnadněny činnosti řízení dopravy.

Experiment byl uskutečněn koncem září v reálném prostředí v úseku mezi Roudnicí nad Labem a Litoměřicemi. Využita byla samostatná jednotka AIS, která představovala virtuální plavidlo, ale zároveň také jednotka AIS instalovaná na výletní lodi Porta Bohemica. V průběhu připravených scénářů byly simulovány identifikované potenciální situace, které by mohly v reálném provozu nastat. Tyto situace, během kterých může dojít ke ztrátě polohové informace, zahrnovaly jak statické scénáře, tedy kotvení plavidla, tak dynamické scénáře, kdy je plavidlo v pohybu.

Během ztráty polohy na plavidle Porta Bohemica bylo sledováno:

  • chování a zobrazení na AIS serveru, který používá řídící středisko RIS v Děčíně,
  • chování samostatné jednotky AIS představující virtuální plavidlo,
  • chování samotné jednotky AIS na výletní lodi.

Naměřená data jsou nyní zpracovávána a dosažené výsledky a závěry budou uvedeny v závěrečných výstupech projektu GNSS vulnerability and mitigation z programu NAVISP Element III.

Experiment se uskutečnil za spolupráce Ředitelství vodní cesty ČR a Labské plavební společnosti, s.r.o.

AIS jammer© Copyright 2020 GNSS Centre of Excellence. Všechna práva vyhrazena.

info@gnss-centre.cz